Huishoudelijk regelement

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

de vereniging: Marokaans Islamitische Vereniging Moskee Assalam gevestigd te Gouda

(kvk 29048883).

de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte.

het bestuur: het bestuur van de vereniging.

moskeeruimtes: alle ruimtes van de gebouwen in eigendom van de vereniging aan De Rijkestraat 2, Antwerpseweg 1, en de Dunantsingel 92, te Gouda.

gebed: elke moslim heeft het recht zijn geloof te praktiseren naar eigen invulling, ongeacht zijn nationaliteit, taal, huidskleur of wetschool (asounna wa ljama3a), echter met als voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de opdrachten van Allah (Subhanahu Wa-Ta’ala) en de levenswijze van de profeet Mohamed (Sallallahu Alaihi Wa sallam). Het bestuur is het enige orgaan die een moskeeganger aan dit uitgangspunt kan en mag toetsen.

 

Artikel 2 bestuur eindverantwoordelijk

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt uit de betalende leden gekozen.

Bestuurslid moet minimaal 5 jaar aantoonbaar lid zijn om zich verkiesbaar te stellen

voor de functie bestuurder.

Het bestuur bestaat uit min 5 leden, namelijk de voorzitter, de vicevoorzitter,

de secritaris, de penningmeester en 2e penningmeester.

Indien een bestuurslid vroegtijdig aftreedt wordt deze vervangen door een lid

die zich ook verkiesbaar heeft gesteld tijden bestuursverkiezingen met het meeste gehaalde

stemmen, indien dit niet van toepassing is dit aan bestuur en advies groep om eruit te

komen i.o.m. met de leden indien nodig.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Zij is belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur heeft eigen rechten en plichten. Het bestuur is bij uitsluiting bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen en is dan ook eindverantwoordelijk.

 

Artikel 3 de voorzitter

De voorzitter zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere regelingen en bestuursbesluiten. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

Hij leidt de vergaderingen. Hij heeft het recht de algemene ledenvergadering te doen eindigen, maar is verplicht deze weer te doen hervatten als minimaal tweederde van de aanwezige leden de wens daartoe kenbaar maken. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt hij door de vicevoorzitter van het bestuur vervangen, bij afwezigheid van de vicevoorzitter, wordt de hij vervangen door het oudste lid van het bestuur.

 

Artikel 4 de secretaris

De secretaris verzorgt alle voorkomende algemene administratie en correspondentie, meldt de ledenmutaties aan de penningmeester en notuleert de bestuursvergadering en ALV. De uitgaande brieven worden door hem, namens het bestuur, ondertekend. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken een archief bij te houden.

 

Artikel 5 de penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de vereniging. Hij draagt zorg voor de inning van de

contributies, enz. Hij verricht de betalingen namens de vereniging. Hij overlegt maandelijks het overzicht van de betalingen en ontvangsten tijdens de vergaderingen van het bestuur.

De penningmeester bewaart alle financiële stukken. Uitgaande financiele stukken onder-tekent hij namens het bestuur.

Met de van de secretaris ontvangen ledenmutaties houdt de penningmeester een overzicht bij van het ledenbestand en het nakomen van de contributie-verplichtingen.

De jaarstukken dienen 1 keer per jaar te worden gepresenteerd uiterlijk 1 april van elke jaarkalender.

Statutair is een kascommissie verplicht.

De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit”. Verder vermeldt de wet: “Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”

Degenen die het beste het aantal benodigde kascommissieleden kunnen bepalen, zijn het bestuur in overleg met de adviescommissie deze kascommissie samen te stellen. Kascommissie zal uit maximaal 3 leden bestaan.

 

Artikel 6 werkgroepen en adviesgroep

a-Het bestuur is gemachtigd werkgroepen en/of adviseurs in te stellen die gericht zijn op de

uitvoering van door het bestuur aan te wijzen deeltaken. De werkgroepen/adviseurs

leggen verantwoording af aan het bestuur.

b-De adviescommissie adviseert de moskeebestuur met betrekking tot de afhandeling van de aan de commissie voorgelegde geschillen. De commissie laat, indien noodzakelijk, zwaarwegende reoganisatorische, economische of sociale redenen meewegen in de tot standkoming van het advies.

Geschillen die rechtstreeks bij de Moskee Assalam worden ingediend, worden ter behandeling aan de adviesgroep voorgelegd.

c-De adviecommissie bestaat uit 5 leden, de advisecommissie wordt aangewezen door

3 ervaren/gerepecteerde leden van de vereniging en deze 3 leden zullen er zorg voor dragen om binnen 6 weken de adviescommissie samen te stellen, indien deze periode verstreken zal het bestuur zelf de adviescommissie aanwezen.

Het bestuur dient binnen een periode van 4 weken na intreding de ervaren leden 3 leden aanwezen.

 

Artikel 7 aansprakelijkheid

De vereniging en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel tijdens activiteiten van de vereniging,

van welke aard dan ook. Deelname aan activiteiten is altijd vrijwillig en voor eigen risico.

 

Artikel 8 bestuursvergadering

Het bestuur vergadert minimaal 1 keer per maand. Ieder lid kan het bestuur verzoeken iets (idee, kritiekpunt, etc.) te agenderen. Het bestuur kan leden uitnodigen hun punt mondeling toe te lichten. De vergadering verloopt volgens een standaardagenda, zodat niet voor elke vergadering een schriftelijke uitnodiging hoeft te worden verzonden.

 

Artikel 9 besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats met gewone meerderheid van stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, en wordt in de notulen vastgelegd. Is het bestuur niet voltallig dan kan het toch rechtsgeldige besluiten nemen mits de vergadering volgens de daarvoor geldende regels bijeen is geroepen.

 

Artikel 10 contributiebetaling

 1. De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
  • in contanten bij de secretaris of de penningmeester van de vereniging;
  • door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging;
  • door afgifte van een machtiging / automatische incasso.

Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid twee maal een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. Het opzeggen van het lidmaatschap houdt tevens in dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de moskeeruimten en er geen spreekrecht en geen stemrecht is aangaande moskeezaken.

Een lid dient vanaf zijn 18e t/m 20ste leeftijd de helft van de contributie vrijwillig te betalen en vanaf de leeftijd 21ste dient een lid verplicht de volledige contributie

te betalen.

 

Artikel 11 overtredingen

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:

 1. a. Onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. b. Het doen aan groepsvorming of het creeren van fitna.
 3. c. Kwaadsprekerij, ophitserij, pesten en uitsluiting.
 4. d. Het na twee aanmaningen weigeren de contributie te betalen.
 5. e. Het zonder toestemming van het bestuur in de moskeeruimten collecteren of geld of goederen (laten) inzamelen.
 6. f. Het vernielen of beschadigen van zaken in en aan de moskee(gebouw) en zaken van moskeegangers.
 7. g. Het verstoren van het gebed.
 8. h. Het verstoren van vergaderingen of bijeenkomsten van het bestuur of de algemene ledenvergadering. De vergadering kan stop worden gezet en op een latere datum opnieuw

wordt voortgezet. Lid/persoon die de vergadering verstoort kan worden uitgesloten om

vergadering bij te wonen.

 1. i. Het handelen in strijd met aanwijzingen en bestuursbesluiten of besluiten van de algemene ledenvergadering.
 2. j. Het zonder toestemming van het bestuur organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen of lessen in de moskeeruimten.
 3. k. Het verstoren van de rust in de moskee door hard te praten, te schreeuwen of moskeegangers of de imaam lastig te vallen.

 

 1. Met name tussen de gebedsoproep (adhaan) en de aanvang van het gebed (iqama), dient men uiterst stil te zijn. De wachtijd tussen adhaan en iqama bedraagt 15 a 20 minuten voor salat al fajr, voor salat adohr, asr en aicha 10 minuten. Voor salat maghreb 7 a 10 minuten.

 

 1. l. het verbaal en non-verbaal bedreigen van moskeegangers en in het bijzonder bestuursleden.
 2. het dreigen met of het plegen van geweld.
 3. n. Het zonder mondeling toestemming van het bestuur gebruik maken van moskeeruimten en andere verenigingseigendommen.
 4. o. Het in strijd met een pand- en toegangsverbod betreden van de moskeeruimten.
 5. p. Het overnachten of laten overnachten in de moskeeruimten zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
 6. q. Het in en rondom de moskee bij zich hebben van verdovende en opwekkende middelen, wapens, handelsgoederen en alle overige illegale en /of bij wet verboden zaken.
 7. r. Het in de gebedsruimte herhaaldelijk aan laten of niet op stil zetten van de telefoon.

 

Artikel 12  sancties

 1. Bij overtreding van artikel 12 letter f, l, m, n, o, of q zal er aangifte worden gedaan door het bestuur na 2 waarschuwingen.
 2. Bij overtreding van een der andere bepalingen zal het bestuur inoverleg met adviseurs bepalen welke sanctie zal worden opgelegd
 3. De mogelijke sancties zijn (combinatie is mogelijk):

-gesprek met het bestuur

-mondelinge waarschuwing

-schriftelijke waarschuwing

-schorsing

-pandontzegging/toegangsverbod

-aangifte

-opzegging lidmaatschap

 1. Naast een eventuele sanctie zal de materiele en/of immateriele schade altijd op de overtreder worden verhaald.

 

Artikel 13 Minderjarigen

 1. Ook minderjarigen die zich in en om de moskeegebouwen bevinden moeten zich onverkort aan het gestelde in dit reglement houden.
 2. De ouders zijn ten aller tijde medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun minderjarige kinderen in en om de moskeeruimten.
 3. Kinderen kan bij herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag de toegang tot de moskeeruimten worden ontzegd.
 4. Indien een minderjarige schade aanricht zal deze (ook) op de ouders worden verhaald.

 

Artikel 14 Kwalificatie van bestuur

 1. De statutair genoemde bestuur moet minimaal een middelbare niveau ook van uit Marokko, dit geldt alleen voor de voorzitter, de secritaris en de penningmeester.
 2. De adviesgroep wordt benoemd door het bestuur & de leden.

 

Artikel 15  Publicatie van contributie en donaties

Elke persoon die onze gebouwen betreedt, geeft het recht aan de vereniging MIV Assalam om de stand van de contributie en de donatie van het lid en of van de bezoeker te publiceren binnen de gebouwen van vereniging MIV Assalam.

Artikel 16  Bijzondere bepaling

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien en

die niet strijdig zijn met de wet beslist het bestuur.

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van

van zondag 28 februari 2016. De huisregels zijn met 97.3% van de stemmen aangenomen.

In dezelfde vergadering heeft de Algemene Leden Vergadering verklaard met de inhoud van het reglement in te stemmen.

De regels zijn tevens vertaald in het arabisch, lid kan deze exemplaar aanvragen bij het bestuur.