Financiën

De Marokkaans Islamitische Vereniging Assalam is voor wat betreft haar voortbestaan vrijwel volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdragen en giften van haar leden en vrienden van de Moskee. Ieder jaar tijdens de maand Ramadan en de Islamitische feestdagen ( suikefeest en offerfeest ) worden diverse inzamelingsacties gehouden. Alle leden kunnen dan naar draagkracht een bijdrage storten ten behoeve van de Moskee. Er bestaan tevens mogelijkheden tot machtiging. De Leden ontvangen een antwoordstrook waarop zij kunnen aangeven welk bedrag zij in dat jaar als bijdrage aan de moskee wensen over te maken. De leden hebben de vrijheid zelf van tevoren aan te kunnen geven welke termijnen zij in welke maanden willen voldoen. De antwoordstrook wordt weer opgehaald en/of ingeleverd in de moskee. Voor het voortbestaan van de Moskee is het een grote zorg dat momenteel 20% van de leden 80% van de opbrengsten bijeen brengen.
De Marokkaans Islamitische Vereniging Assalam hoopt met argumenten en toekomstplannen de Moskee bezoekers te overtuigen dat met een passende jaarlijkse bijdrage de Moskee bijvoorbeeld voor een lange periode een eigen Imam kan behouden.

Het financieel beheer. 
De Ledenadministratie en de incasso’s worden nagenoeg allemaal uitgevoerd in eigen beheer onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Achter de schermen wordt veel werk verzet door de penningmeester, zoals het opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. Het bestuur is eveneens belast met de voorbereiding van diverse collectes en financiële acties.

Besteding en verantwoording.
De jaarlijkse opbrengsten zijn geheel bestemd voor het onderhoud van het pand en voor de vervanging en uitbreiding van de inventaris. Daarnaast worden de gelden tevens gebruikt om de vaste lasten mee te betalen zals de energienota, de Imam, het jeugdwerk en ander diverse activiteiten zoals eerder genoemd in dit beleidsplan. Er wordt jaarlijks een balans en resultatenrekening opgemaakt, die ter inzage op te vragen is bij het bestuur van de Marokaans Islamitische Vereniging Assalam.