Home

Bismillah ArRahman ArRahim

Wij zijn moslims. De kern van de Islamitische geloofsbelijdenis is:
asjhadoe an lā ilāha illā-llāh(oe), wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh(i)“. Vertaling in het nederlands: “Ik getuig dat (er) geen godheid is (dan) alleen God en ik getuig dat Mohammed de gezant van God is.” De belangrijkste bron van ons geloof, de islam, is de Koran. De Koran is het heilige boek van ons geloof. Wij weten dat de volledige Koran het letterlijke woord van Allah is. De Koran is het hoogtepunt van Allah’s openbaring aan de mens zoals deze is geopenbaard aan Mohammed, ons voorbeeld en de laatste profeet van de mensheid (vrede zij met hem). Wij volgen ook het gestelde in de Hadith. De Hadith zijn overleveringen van de leer, de beslissingen en de handelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zoals deze door zijn vroege volgelingen zijn vastgesteld. Wij weten dat de Hadith gehoorzaamd moeten worden en zijn aldus volgelingen van de Soenna van Mohamed (vrede zij met hem).

Wij behoren tot de Ahlus Soenna wal Jamaah. Wij onderschrijven onvoorwaardelijk de volgende basiselementen van de islam:
•  Absolute Eenheid van Allah (tawheed): Onder het geloven in de eenheid van Allah verstaan wij, dat er maar één God is en dat er niemand is zoals Allah. Allah heeft geen deelgenoot; Allah verwekt niet en is ook niet verwekt; Allah is ondeelbaar in persoon; Allah is eeuwig; Allah is oneindig.
•   De Profeten: Wij geloven in alle profeten van Allah zonder onderscheidt.
•   De Boeken: Wij weten dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene profeten heeft geopenbaard, in verschillende   perioden van de geschiedenis, om de mensheid te leiden. Wij laten ons leiden door de Koran en de Soena van de profeet Mohamed (vrede zij met hem).
•   De Engelen: Wij weten dat de Engelen schepselen zijn van Allah, die altijd gehoorzamen aan Zijn wil en gebod. Ze zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk. Wij weten dat engelen uit zuiver licht zijn geschapen.
•   De Dag van het Oordeel: Wij weten dat er leven is na de dood. De Hel (jahannam) is een plaats waar de mens wordt gestraft. Het Paradijs (Jannah) is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk.
•   De Voorbeschikking: Wij weten van al-qadar, de goddelijke voorbeschikking, maar deze kennis van de goddelijke voorbeschikking betekent niet dat wij geen eigen wil hebben. Dit betekent dat we kunnen kiezen tussen het goede en het kwade en dat we verantwoordelijk zijn voor onze keuze. Wij geloven dat Allah alles weet. Allah weet wat gebeurd is en wat gebeuren zal.
Allah heeft alles wat gebeurd is en zal gebeuren tot de Dag des Oordeels, opgetekend.
Allah laat gebeuren wat hij wil en alles wat Allah niet wil gebeurt niet.
Allah is de Schepper van alles, dus van zowel het goede als het kwade.

Wij (moslims) onderhouden trouw de volgende zuilen van de islam:
1. De geloofsbelijdenis: “asjhadoe an lā ilāha illā-llāh(oe), wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh(i).” Wij verkondigen deze belijdenis oprecht.
2. Wij verrichten vijf keer per dag de salaat (gebed), met het gezicht in de richting van Mekka. (Er wordt van ons moslims verwacht dat wij elke dag de vijf dagelijkse gebeden in de moskee verrichten)
3. Wij vasten tijdens de islamitische maand Ramadan. In deze periode onthouden wij ons gedurende de dag van eten, drinken en huwelijkse seksuele gemeenschap tussen man en vrouw (elke andere vorm van seksuele gemeenschap is immers altijd en per definitie verboden). Na zonsondergang zijn deze dingen ons toegestaan.
4. Wij betalen de zakaat.
5. Wij ondernemen de hadj naar Mekka, mits onze financiën en gezondheid dit toestaan